ja_mageia5

  • Verklein lettergrootte
  • Normale lettergrootte
  • Vergroot lettergrootte
Home Amelandwinkel Oude boeken Algemeen De Togt naar Ameland
Print

Status boek: 2ehands

De Togt naar Ameland
Vergroting


De Togt naar Ameland

[ terug ]
€ 10,00
Een dichterlijk verhaal waarin een vrij getrouw overzicht wordt gegeven van een drie dagen durende barre tocht naar het eiland door drie jongelingen. (Februari 1850)

Auteur: H. van Berkum, predikant te Stiens
Uitgeverij: Eekhof, Drachten, 1850, herdruk van originele versie, in 1975 uitgegeven door Ad C. de Haan.
Aantal pagina's: 21
Afmeting: 21x13x0,1 cm.
Gewicht: 30 gr.
Iets verkleurde omslag, keurige staat

VOORBERIGT
Wekte de wondervolle redding van KLAAS BORDING algemeen deelneming in ons vaderland, niet minder moest de wondere bewaring, die in deze regelen is bezongen, de belangstelling gaande maken. Op mij" althans maakte het verhaal van dien vreeselijken togt een' diepen indruk. De nevensgaande bladen zijn er het bewijs van. Ik mag de geschiedenis van die bange reis als genoegzaam bekend vooronderstellen. De dagbladen toch waren er in het begin van Februarij dezes jaars vol van, en de Heer WESTERS, R. C. Pastoor op Ameland, een der togtgenooten, heeft er in de Leeuwarder Courant van den 10 Februarij" een naauwkeurig verslag van gegeven. Dal verslag ben ik op den voet gevolgd, zoodat men ook in deze dichtregelen een vrij getrouw overzigt vindt van de geheele reis, die drie volte dagen en nachten duurde, op ijsschotsen doorgebragt, in eene aanhoudende worsteling met koude, harden wind, sneeuw, regen, honger en dorst. Drie jongelingen hadden met den Eerw. Heer WESTERS de togt ondernomen. Alle waren het leerlingen van de Zeevaartkundige school op het .Eiland. baar de Heer WESTERS noch'zich zelven, noch zijne togtgenooten heeft genoemd, worde hier herinnerd, dat twee zonen van den Heer Haverschmidt te Dokkum, en een zoon van den Heer van der Werff aldaar, met den Heer WESTERS dien bangen togt hebben volbragt. Nevensgaand dichterlijk verhaal van die kommervolle reis, heeft als voorlezing gediend op eene openlijke vergadering van het Departement Stiens der Maatschappij : tot  Nut van 't Algemeen. Ik geef het in het licht, in de hoop, dat het moge medewerken, dat deze wonderbare behoudenis langer in het geheugen blijve, opdat zulk een voorbeeld van Goddelijke bewaring en redding het vertrouwen op de Voorzienigheid in de harten van allen versterke.[ terug ]

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.